Vyžiadať cenu

Polia označené * sú povinné.

Info

Informácie o váhach
Certifikácia váh / Odborné pojmy 


Časté otázky:

Kontrolné váhy 
Jedná se o váhy, ktoré sa používajú pre vnútorný styk vo výrobných, montážnych a logistických procesoch. Slúži ku kontrolnému váženiu vo vnútri firmy. Tieto váhy nepodliehajú overeniu (ciachovaniu) a preto sa nemôžu používať pre priamy obchodný styk (nemôže sa cez ne priamo predávať, alebo faktúrovať na základe nameranej hmostnosti). K tymto vahám sa dá vystaviť kalibračný list váharskou firmou, akreditovanou kalibračným laboratóriom. Kalibrácia týchto váh sa vykonávana spravidla od 6 mesiacov do 2 rokov a vyžadujú to predovšetkým firmy, ktoré závadzajú, alebo už majú zavedený systém ISO. Pokiaľ si firma zvolí iný interval vo vlastných prevádzkových smerniciach, vykonáva sa kalibrácia podľa týchto platných prevádzkových smerníc. 

Overiteľné váhy
Jedná se o váhy, na ktoré bolo vystavené "Rozhodnutie o schválení typu meradla" Slovenskou legálnou metrológiou. Na vahách se vykonáva overenie-ciachovanie tým, že sa váhy opatria potrebnými štítkami a plombami pre zamedzenie vstupu do nastavení zariadenia, bez poškodenia. Tým je možné tieto meridlá používať v obchodnom styku, to znamená, že se môže priamo predávať, alebo fakturovať na základe nameranej hmotnosti. Platnosť overenia je 2 roky. Rovnaká platnosť platí i pre závažia. Váhy sú schvalované v III. II. a I. triede presnosti podľa toho akú majú rozlišovaciu schopnosť oproti maximálnej váživosti.  
Príkladom vah III. triedy sú obchodné pultové, príjmové a expedičné váhy.  
Príkladom vah II. triedy sú laboratorné, zlatnické a lekárenské váhy.  
Príkladom vah I. triedy sú analytické váhy, ktoré sa používajú pre laboratorné a výzkumné účely.

Lexikon:

A
Absolútne váženie: určenie hmotnosti váženého tovaru v hmotnostných jednotkách miligram (mg), gram (g), kilogram (kg) alebo tona (t). Keď nie je nič dohodnuté, udáva sa konvenčná hodnota hmotnosti.
Akreditácia laboratória DKD: preverenie a posúdenie metrologického laboratória, či smie vystavovať medzinárodne uznávané kalibračné certifikáty DKD. Po úspešnom preverení a posúdení vystaví PTB zastúpený prostredníctvom DKD v Nemeckej akreditačnej rade akreditačnú listinu.
B
Batériové napájanie: U váh s displejom LED (svietiacim červenou farbou v tmavom indikačnom poli) odporúčame používanie alkalických batérií. Jedna sada batérií vystačí - v závislosti od veľkosti čisiel - na 1 000 až 3 000 vážení. Ked použijete znovu nabíjateľné batérie, potom dbajte na to, aby ste nepoužili batérie s napätím 1,2 Volt, ale s napätím 1,5 Volt. U váh s displejom LCD (tmavé čísla na svetlom podklade) je veľkost displeja pri spotrebe energie sekundárna. V tomto prípade sa požíva princíp merania, ktorý umožnuje 100 000 vážení s jednou lítiovou batériou.
C
Certifikácia podľa DIN EN ISO 9001: Certifikácia je potrebná, keď napríklad podnik podáva dôkaz, že presadil všetky požiadavky systému manažmentu kvality podľa normy DIN EN ISO 9001. Certifikát podla systému manažmentu kvality DIN EN ISO 9001 dostane podnik po úspešnom ukoncení viacerých auditov. Tento certifikát má úplne iný význam ako kalibračný certifikát DKD, ktorý osvedčuje metrologické vlastnosti meracieho prístroja (napríklad váh alebo závažia). Certifikácia podla DIN EN ISO 9001 tiež nie je identická s akreditáciou, pretože s týmto nie sú spojené žiadne vyjadrenia s medzinárodne uznávaným účinkom. 
Certifikát: ›› osvedčenie o kalibrácii 
Ciachovacia hodnota e: miera ciachovacej tolerancie - najmenší číselný krok váh schopný ciachovania, podľa váh väcšinou medzi 1 a 10 d. 
Ciachovacie náklady: poplatok, ktorý vzniká pri ciachovaní. Prídavný poplatok k cene prístroja. 
Ciachovanie váh s justovacím programom eventuálne s justovacím obvodom: Vyššie uvedené obmedzenia k miestu nainštalovania odpadajú, pretože justovacia automatika zostáva schopná obsluhy aj po ciachovaní, teda nezapečatí sa. V tomto prípade je ciachovanie nezávislé od miesta nainštalovania. 
Ciachovanie: preskúšanie a opatrenie váh ciachovacou značkou ciachovacieho úradu. Dosvedčuje sa, že váhy dodržujú aktuálne ciachovacie predpisy a medze ciachovacej chyby. 
Podľa Smernice EU 90/384 EWG musia byť váhy úradne ociachované, keď sa používajú nasledovne: 
a) v obchodnom styku, ked sa cena tovaru určuje vážením,
b) pri výrobe liekov v lekárnach ako aj pri analýzach v medicínskych a farmaceutických laboratóriách 
c) na úradné úcely, ako urcovanie poplatkov, ciel, a pokút, dalej pri znaleckých odborných posudkoch pre súdy
d) pri výrobe hotových balení.
Každé váhy sú odskúšané ciachovacím úradom a opatrené ciachovacou značkou. Tým je potvrdená ich presnosť v rámci ciachovacej tolerancie. Rozsah platnosti ciachovania EU sa vzťahuje na všetky členské štáty EU (Európskej únie). 
D
Dátové rozhranie: možnosť pripojenia prístroja na digitálnu výmenu dát (napríklad na pocítač, alebo tlačiareň. Bežné dátové rozhrania sú RS232, RS422, 20 mA, Profibus DP. 
Dávkovanie / triediace váženie: váženie s rozsahom tolerancie. Horná a spodná medzná hodnota sa programuje individuálne a to závažiami alebo numericky cez klávesnicu. Pri dávkovaní / triedení kolíše svetelný pruh medzi medznými hodnotami podporovaný akustickým signálom. Zabráni sa prekračovaniu, alebo nedodržovaniu dávky, eventuálne možno príliš ľahké alebo príliš ťažké časti ihneď vytriediť. Zadávanie medzných hodnôt je možné v gramoch (g), kusoch alebo percentách (%).
Delenie: U váh s digitálnou indikáciou je identické s ›› odčítateľnostou d. Čím je táto hodnota menšia, tým presnejšie ukazujú váhy hmotnosť. Napríklad d = 100 g znamená, že váhy ukazujú v krokoch po 100 gramov. U mechanických váh sa pod tým rozumie najmenšia hodnota hmotnosti na stupnici, pozostávajúcej z dielikov a čísiel, ktoré sa odčítavajú pomocou jazýcka alebo indexu. 
Diferencné váženie: urcenie hmotnostného rozdielu váženého tovaru pred a po úprave, napríklad sušením. Obidve váženia sa vykonáva na tých istých váhach a za tých istých podmienok. 
DKD (Nemecká kalibračná služba): V Nemeckej kalibračnej službe sú spojené metrologické laboratóriá, ktoré majú akreditáciu pre určitú meranú veličinu. Majú vysokú metrologickú kompetenciu. Laboratórium akreditované Nemeckou kalibracnou službou má právo pre túto meranú velicinu vystavovat medzinárodne uznané kalibracné certifikáty. Kalibracné certifikáty podla Nemeckej kalibracnej služby sú platné v mnohých krajinách sveta, napríklad v celej Európskej únii. 
Doba ohrevu: doba od zapnutia váh až po dosiahnutie prevádzkovej teploty. Väcšinou je uvedená v návode na obsluhu. Pozri aj >> Zmeny teploty. 
Doba rozkmitu: trvanie zachytenia hmotnosti. 
Dovolené zataženie (únosnost): maximálne zataženie, ktoré váhy znesú bez ich poškodenia. Je vždy vyššia alebo sa rovná maximálnemu zaťaženiu.
E
EA: European cooperation for Accreditation (predtým WECC prípadne EAL). Upravuje vzájomné medzinárodné uznávanie certifikátov DKD.
Elektromagnetická kompatibilita (EMV): Pod tento pojem spadajú všetky ovplyvňujúce velčiny, ktoré pochádzajú z meracieho systému alebo môžu účinkovať na tento systém. Všetky produkty BOSCHE spĺňajú zákonné normy týkajúce sa EMV (zákon o EMV 89/33). 
Elektromagnetická kompenzácia sily: Podľa tohto princípu merania pracujú elektronické analytické váhy a vysokokvalitné analytické váhy. Základom je fyzikálny efekt účinku sily, ktorá pôsobí v cievke, cez ktorú preteká prúd a ktorá sa nachádza v magnetickom poli permanentného magnetu.
F
Filter pre prispôsobenie na podmienky prostredia: Vyfiltrovávajú sa otrasy, tým že sa zvýši počet interných meracích cyklov váh, t.j. predĺži sa doba integrácie. Prídavné zabezpečenie kontrolou v pokojnom stave, ktorá zabraňuje tomu, aby sa nameraná hodnota odčítala, alebo vytlačila príliš skoro. Stupne filtrovania sú väcšinou nastaviteľné. Pozri aj Hodnota hmotnosti.
H
Hmotnosť brutto: celková hmotnosť váženého tovaru (hmotnosť netto) vrátane nádoby, alebo obalu (tara). 
Hmotnosť tara: hmotnosť nádoby, alebo obalu, ktorá sa musí odpočítať od hodnoty brutto, aby sa dostala hmotnosť netto. 
Hmotnosť: hmotnosť telesa je fyzikálna veličina. Je mierou účinku zotrvačnosti voči zmene rýchlosti, ako aj prítažlivosti iných telies. Hmotnosť je stále rovnaká bez ohladu na gravitáciu Zeme a na vztlak vzduchu. Pre hmotnost platí tak isto metrická jednotka "kilogram". 
Hodnota hmotnosti: indikácia váh po doznení procesu rozkmitu. Táto sa indikuje väčšinou rozsvietením jednotky (g / kg). Teraz je možné korektne odčítať, alebo vytlačiť výsledok váženia.
CH
Charakteristika váh: grafické znázornenie ukazovatela hmotnosti váh pri zatažení skúšobnými závažiami od nuly až po najvyššie zaťaženie. Z priebehu charakteristiky sa dajú vyvodzovať závery k presnosti váh.
I
Indikácia kapacity: Stúpajúci presvetlený pás na displeji váh indikuje obsadený rozsah váženia a rozsah váženia, ktorý ešte zostáva k dispozícii. Chráni pred neúmyselným prekročením rozsahu váženia. 
Indikácia preťaženia / nedosiahnutia zataženia: indikácia na displeji váh, keď nastane preťaženie, alebo sa zaťaženie nedosiahne.
Interface: dátové rozhranie / dátový parameter. 
ISO 90000 a nasledujúce: systém manažmentu kvality vo forme normy DIN k zabezpečovaniu kvality v podniku. Kompletné označenie DIN EN ISO 9000ff-
J
Justovanie vážiaceho rozsahu váh: bud so skúšobným závažím externe cez justovací program (CAL) alebo s justovacou automatikou eventuálne justovacím obvodom. Potrebné pri zmenách teploty, zmenách podmienok prostredia, zmenách lokality atd. Odporúca sa denná rutinná kontrola. 
Justovanie: je nastavenie a vyladenie váh za účelom odstrániť rozdiely medzi indikovanou a reálnou hodnotou, alebo aspoň dodržať zadané medze chyby.
K
Kalibrovanie charakteristickej hodnoty: nastavenie menovitej charakteristickej hodnoty vážiacej bunky v úzkom tolerančnom poli. Výhody: možná výmena jednej alebo viacerých vážiacich buniek váh bez nového justovania. 
Kalibrovanie: určenie správnosti meranej veličiny meracieho prístroja (napríklad váh) bez zásahu do meracieho systému. Príklad: skúška váh položením skúšobného závažia. Pojem kalibrovanie sa skôr používal aj pre justovanie. 
Kapacitný snímač sily: U váh s kapacitným snímačom sily sa využíva princíp, že dve protiľahlé kovové dosky tvoria elektrický kondenzátor. Ak sa zmení vzdialenosť medzi týmito doskami, v našom prípade zmenou zataženia, zmenia sa aj elektrické vlastnosti. Mikroprocesor z toho určuje v krátkych časových intervaloch aktuálnu hodnotu hmotnosti. Tento princíp merania sa používa v elektronických kuchynských a osobných váhach. 
Karát, metrický: Metrický karát 1 ct = 0,2 g sa používa pri určovaní hmotnosti drahých kamenov. 
Kontrola hotových balení (FPVO): upravuje správne naplnenie hotovo zabaleného tovaru na hmotnost netto uvedenú na obale (hmotnost náplne). Dovolené tolerancie upravuje Zákon o ciachovaní. 
Kontrola skúšobných prostriedkov: požadovaná systémom manažmentu kvality podla ISO 9000 a nasledujúcich. U meracích prostriedkov (napríklad váhy) a skúšobných prostriedkov (napríklad závažia) sa musí v definovaných intervaloch preverovať ich správnosť, t. j. musia sa kalibrovať. Táto skúška sa musí zdokumentovať. 
Konvenčná hodnota hmotnosti závažia: účinok závažia na váhy za nasledujúcich idealizovaných podmienok: hustota materiálu závažia 8000 kg/m3, referenčná hodnota 20°C, hustota vzduchu pri meraní 1,2 kg/m3. Konvenčná hodnota hmotnosti zjednodušuje presné váženia, pretože toto kolísanie hustoty vzduchu až do +/- 10 % sa nemusí vo výpočte zohladnovať. Presadila sa v celom svete.
Krytie IP: je pre elektrické prevádzkové prostriedky špecifikované v norme DIN 40050. Špecifikuje ochranu proti dotyku, proti vniknutiu cudzích telies a proti vniknutiu vody. Čím väcšie je príslušné číslo, tým vyššie je krytie. Príklad: IP 65 = úplné krytie proti dotyku a prenikaniu prachu; 5 = ochrana proti striekajúcej vode. IP 54 je štandardom pre hodnotné váhy.
L
Laboratórne váhy: Pod týmto pojmom sa rozumejú analytické váhy a precízne váhy. 
Libela / vodováha: zariadenie na váhach, aby sa dalo kontrolovať ich nainštalovanie vo vodorovnej polohe. Je predpísaná u určitých typov váh, ako napríklad u ľahko prenosných stolových váh. 
Linearita / správnost: najväcšia odchýlka ukazovatela hmotnosti do plusu alebo mínusu oproti hodnote skúšobného závažia v celom rozsahu váženia. Horná medza +/- 3 d. Kvalitatívny parameter.
M
Medza chyby ciachovania: určuje, v akom rozsahu môže byť odchýlka váh pri ciachovaní (polovičná medzná hodnota chyby v obehu). Odchýlka triedy III: medzi 0 a 500 e: 0,5 e; medzi 500 a 2000 e: 1 e, nad 2000 e: 1,5 e. 
Medza chyby v obrate: je maximálna dovolená odchýlka hmotnosti v styku so zákazníkom a je dvojnásobok medze chyby pri ciachovaní. 
Medze chyby váh: Týka sa ciachovaných váh. Pod medzami chýb sa rozumie dovolená tolerancia, teda dovolená odchýlka hmotnosti do plusu alebo mínusu. Sú závislé od zataženia. Definícia je v Ciachovacom poriadku. Rozlišujú sa medze chyby pri prvom ciachovaní a medze chyby v obrate. 
Medze chyby závaží / triedy medzí chýb: Medze chyby závažia zodpovedajú dovolenej tolerancii, teda najväcšej dovolenej odchýlke menovitej hodnoty do plusu alebo mínusu. Triedy chyby u závaží sú odstupňované prísne hierarchicky a sú definované v OIML. 
Medze chyby: popisujú maximálne dovolené odchýlky (do + alebo -) meracieho prístroja od správnej hodnoty. Treba rozlišovat medze chyby justovania, medze chyby ciachovania ako aj medzu chyby v obrate. 
Medzinárodný prototyp kilogramu: Označuje sa tiež ako "etalónový kilogram" a je základnou jednotkou hmotnosti. Toto závažie o hmotnosti 1 kilogramu je uschované v Paríži. Je záväzný v celom svete pre metrickú sústavu mier. Od neho je odvodený gram (g), miligram (mg) a tona (t). 
Metrológia: náuka o meraní, jednotkách mier a meracích systémoch. U váh obvyklé najmä v súvislosti s ciachovníctvom. 
Mikrováhy: analytické váhy s najväcším zaťažením väcšinou medzi 5 g a 50 g. Odčítatelnosť d = 0,001 mg, alebo lepšia. 
Minimálne zaťaženie, min.: spodná medza vážiaceho rozsahu váh schopných ciachovania. Je vyznačená na ciachovacom štítku. Funkcia váh je daná minimálnym zaťažením, hodnota nie je však ciachovateľná.
N
Najvyššie zaťaženie: maximálna hmotnosť, ktorá sa môže vážiť na váhach 
Náväznosť národných normatívov: Norma ISO 9000 vyžaduje, aby všetky skúšobné prostriedky (napríklad závažia) boli v súlade s úradnými normálmi podla definovanej tolerancie. Pozri aj ›› medzinárodný prototyp kilogramu. 
Neistota merania váh: Neistota merania charakterizuje rozsah, v ktorom sa nachádza skutočná nameraná hodnota. Pravdepodobnosť pre tento účel je v DKD minimálne 95 %. Zistuje sa individuálne pre každé váhy podľa presne určeného skúšobného postupu a zdokumentuje sa v kalibračnom osvedčení. Závisí od rôznych interných a externých faktorov váh. Neistota merania sa zvyšuje s pribúdajúcim zatažením váh. 
Nesamočinné váhy: váhy, ktoré na ich uvedenie do činnosti potrebujú zásah obslužného personálu. Toto sa týka celej ponuky váh Bosche. Tento pojem sa používa najmä u váh schopných ciachovania. 
Netto-hmotnost: hmotnosť váženého tovaru bez jeho obalu alebo nádoby. 
Netto-Total: možnost uložiť pri práci podľa receptúry hmotnosť nádob do oddelenej pamätí váh. Nettototal je súčet hmotností všetkých navážených komponentov (bez hmotnosti nádob) a indikuje sa na váhach po stlačení tlačidla. Slúži na kontrolu na konci práce podľa receptúry. 
Newton: Jednotka Newton (N) je jednotka sily v medzinárodnom systéme jednotiek (SI). Je to sila, ktorou sa zrýchli teleso o hmotnosti 1 kg o 1 m/s. 
Nosnost: Nosnosťou sa dnes označuje maximálna indikovateľná hodnota váh. Od tejto hodnoty vybehne ukazovateľ mechanických váh z rozsahu stupnice. Elektronické váhy indikujú symbol pretaženia. Nosnosť nemá nič do činenia s tým,čo váhy vydržia. Moderné váhy majú zabudované poistky, aby vydržali omnoho vyššie zaťaženia bez poškodenia.
O
Obchodné váhy: váhy triedy ciachovania III. Najčastejší predstaviteľ sú predajnové váhy. 
Obchodné závažia: závažia triedy medze chyby OIML M3. Odčítatelnosť d: (aj pod týmto názvom) je najmenšia zmena hodnoty hmotnosti odčítateľná na váhach. 
Ochrana proti vetru: ochranné zariadenie, aby doska váh bola chránená proti rušivým pohybom vzduchu. U precíznych váh s odčítatelnosťou d ‹ 10 mg je nutná. U analytických váh je vždy k dispozícii. 
OIML: (Organisation Internationale de Métrologie Légale). Táto organizácia upravuje metrologické záujmy v zákonnom ciachovníctve (metrológii). Označenie pre medzinárodnú metrologickú organizáciu, ktorá vyslovuje odporúčania súvisiace s technikou váženia, ktoré nachádzajú uznanie a posiľňujú sa v mnohých štátoch sveta a ktoré sa premietajú do národných noriem. 
Osvedčenie o kalibrácii, alebo kalibračný certifikát: dokumentuje metrologické vlastnosti váh, alebo závažia ako aj odkaz na národný normatív. Za príplatok. 
Osvedčenie o konformite: Súlad váh schopných ciachovania s typovým osvedčením dokumentuje Ciachovací úrad (vymenované miesto) vystavením osvedčenia o konformite v priebehu ciachovania.
P
Počet kusov rovnakých dielov: Váži sa napríklad 10 rovnakých dielov; referenčný počet kusov je 10. Teraz budú váhy automaticky vytvárať priemernú hmotnosť na každý diel. Od teraz sa indikujú rovnaké diely, ktoré sa majú spočítavať, ihned v kusoch, Platí tu, že čím je referenčný pocet kusov vyšší, tým vyššia je presnosť počítania. 
Polomikrováhy: analytické váhy s odčítateľnosťou d = 0,01 mg. 
Preciachovanie: periodické preskúšanie váh s následným označením ciachovacím úradom. Pozri aj Trvanie platnosti ciachovania pre váhy. 
Precízne závažia: závažia triedy OIML so strednou medzou chyby M1. Používajú sa na kontrolu precíznych a priemyselných váh. 
Prehlásenie o konformite: dokumentuje, že výrobok zodpovedá smerniciam EU. U elektronických váh vždy v spojení s označením CE. Prehlásenie o konformite je u Bosche vytlačené v návode na obsluhu. 
Presné závažia: závažia triedy chyby OIML F1. Používajú sa na skúšanie váh s vysokým rozlíšením. 
Presnosť: sa často zamiena s číselným krokom. Bližšie pozri Medze chyby. 
Priemyselné váhy: Tento pojem je velmi široký. Rozumejú sa pod tým medzi iným stolové váhy, plošinové váhy, kontrolné váhy, závesné váhy (žeriavové váhy), nádržové (zásobníkové) váhy a iné. 
Princípy senzorov: listové pružiny / skrutkové pružiny, senzory DMS, piezoelektrika, magnetická kompenzácia sily, magnetické metódy, kapacitné meranie dráhy, kmitacia struna. U priemyselných váh BOSCHE sa takmer výlucne používajú senzory DMS. 
Protokolovanie ISO/GLPP: V systéme zabezpečovania kvality sa vyžaduje vytlačenie výsledkov váženia (surové hodnoty) ako aj vytlačenie správneho justovania váh s uvedením dátumu a času ako aj identifikácia váh. Najjednoduchšie je to možné cez pripojenú tlačiareň. 
PTB: Spolkový fyzikálno - technický ústav v Braunschweigu. Tento Spolkový úrad je kompetentný pre zákonnú metrológiu OIML v Nemecku. U váh upravuje ciachovníctvo.
R
Receptovanie: naváženie rôznych komponentov do nádoby do zmesi, napríklad podľa receptúry ›› nettototal. 
Referenčná hmotnosť: reprezentatívna hmotnosť diela pri počte kusov rovnakých dielov. Väčšinou sa dostáva vytvorením priemeru z viacerých dielov ›› referenčný počet kusov. 
Referenčný počet kusov: potrebný počet kusov, aby sa dostala reprezentatívna ›› referenčná hmotnosť pri určitom počte kusov. Väcšinou medzi 5 a 50 kusov. 
Rekalibrácia: periodické premeranie meracieho / skúšobného prostriedku (napríklad váhy, závažia) na kontrolu jeho správnosti. 
Reprodukovatelnosť: (štandardná odchýlka) miera súladu pri opakovaných meraniach (napríklad hmotnosti) za tých istých podmienok. Väcšinou 1 d alebo menší kvalitatívny parameter. 
Rozsah nastavenia na nulu: je u váh schopných ciachovania medzi -1 % a +3 % rozsahu váženia. Znamená to, že po zapnutí váh sa toto dá v uvedenom rozsahu ešte manuálne nastaviť na nulu. 
Rozsah nulovania: môže byť u váh schopných ciachovania 20 % menovitého zataženia. Poloha rozsahu nulovania je variabilná aby bol rozsah nulovania nastaviteľný. 
Rozsah teploty: rozsah, v ktorom sa môžu používať ciachované váhy. Je uvedený na identifikačnom štítku. Pri jeho nedosiahnutí alebo prekročení sú možné chyby merania. 
Rozsah váženia: je pracovný rozsah váh a vychádza zo spodnej medze zaťaženia (minimálne zaťaženie) až po hornú medzu zaťaženia (maximálne zaťaženie). 
Rozvažovanie: Ak je v procese potrebné presne definované množstvo substancie, rozvažuje sa táto substancia na požadovanú hodnotu hmotnosti.
S
Samočinné váhy: váhy u ktorých proces váženia prebieha bez zásahu obslužného personálu. 
Selektovanie charakteristickej hodnoty: Ako už hovorí názov, selektujú sa vážiace bunky podla svojich charakteristických hodnôt. Vážiace bunky s rovnakými charakteristickými hodnotami sa zostavujú do sád. 
Výhoda: výhodné, pretože postačuje len selekcia a nie je potrebný manuálny zásah do vážiacej bunky.
Nevýhody: Pri montáži je potrebné kútové vyváženie a možná je len výmena kompletných sád. 
Schválenie váh: vyslovuje niektorý Spolkový ustav napríklad PTB. Váhy môžu byt ociachované len vtedy, keď je k dispozícii typové schválenie. 
Skúška váh kútovým zatažením: skúška váh excentrickým umiestnením skúšobnej zátaže mimo stredu vážnej dosky. 
Skúšobné závažie externé: (predtým kalibračné závažie) slúži na nastavenie alebo preskúšanie presnosti váh ›› justovanie rozsahu váženia. Externé skúšobné závažie môže kedykoľvek dodatočne certifikovat DKD. 
Skúšobné závažie interné: ako externé skúšobné závažie, avšak je zabudované do váhy a poháňané motorom. 
Sledovanie nuly: znamená, že malé zmeny hmotnosti počas definovanej časovej jednotky nie sú zohľadnované a indikované ako navážená hodnota. Zmysel spočíva potom v tom, že napríklad pomalé znečistovanie váh prachom sa pri vážení nezohľadňuje. (Príklad 2 d/s) 
Stôl na váhy: Analytické váhy a precízne váhy s vysokým rozlíšením musia byť nainštalované tak, aby neboli vystavené vibráciám. Na tento účel sa hodia masívne kamenné dosky ktoré sú podopreté na nástennej konzole alebo na stabilnom stolovom podstavci. Váhy nesmú svoju horizontálnu polohu meniť ani pri tlaku na kamennú dosku.
T
Tara: možnost nastaviť na ukazovateli hmotnosti nádoby stojacej na plošine váh opät na nulu. U elektronických váh možno ľubovolne často opakovať. Tara je subtraktívna, t. j. vážiaci rozsah, ktorý je k dispozícii, sa zmenší o hodnotu tara. Príklad: vážiaci rozsah max. 6000 g, tara (= nádoba) 470 g, disponibilný vážiaci rozsah = 5530 g. 
Tarovacie zariadenie: Tarovanie znamená, že hmotnost brutto na váhach sa teraz musí manuálne nastavit spät na nulu. Touto funkciou sa uľahčí jednoduché priváženie napríklad prísad, pretože sa vždy získa platné zvýšenie hmotnosti pridaním novej prísady. 
Tenzometer: Elektrický merací prvok, ktorý pri zaťažení (napríklad váženým tovarom) zmení svoj elektrický odpor. Tenzometer je súčasťou vážiacej bunky, na ktorú je osadená doska váh. Tenzometer si možno predstaviť ako tenký drôt, cez ktorý preteká prúd. Zaťažením váh sa tento drôt naťahuje alebo stláča. Tým sa menia aj elektrické vlastnosti. Meracia elektronika spracuje túto zmenu a postúpi ju ďalej ako údaj o hmotnosti na digitálny ukazovateľ. S tenzometrickou technikou sa realizujú personálne váhy s delením po 200 a 100 gramov ako aj elektrické kuchynské a presné váhy. Vážiace bunky s tenzometrom sa používajú najmä v priemyselných a obchodných váhach ako aj v jednoduchších presných váhach. 
Teplotný vplyv na váhy: Tento je podmienený fyzikálne a môže sa zabudovanou kompenzáciou skorigovať len čiastočne. Preto je nutné, váhy po zmene teploty znova ›› justovať. 
Tolerancia meracieho prístroja: Každý merací prístroj má fyzikálne podmienenú toleranciu indikácie. Tolerancia definuje najväčšiu dovolenú odchýlku do plusu a do mínusu. 
Triedy presnosti: V Európe sa presadili triedy presnosti I až III. Tieto sa odlišujú svojou ciachovacou hodnotou. Trieda I: presné váhy; trieda II: precízne váhy; trieda III: hrubé váhy. 
Trvanie platnosti ciachovania váh: analytické váhy triedy ciachovania I 2 roky, presné váhy triedy ciachovania II 2 roky, priemyselné váhy triedy ciachovania III 2 roky, kontrolné váhy všetkých tried 1 rok. Trvanie platnosti ciachovania závaží: závažia triedy medze chyby E2 4 roky, závažia triedy medze chyby F1, F2 4 roky, závažia triedy medze chyby M1 - M3 4 roky, kontrolné závažia všetkých tried 1 rok. 
Typové osvedčenie váh pre ciachovanie: Schopnosť váh na ociachovanie sa zdokumentuje typovým osvedčením. K tomuto účelu sa tieto váhy vopred podrobia technickej ciachovacej skúške, ktorú vykoná Spolkový inštitút (väčšinou štátny metrologický inštitút). Táto skúška zahrňa ako metrologické požiadavky, tak aj požiadavky špecifické pre prístroj. Typové osvedčenie sa dokumentuje certifikátom EC (EC-Type-approval certificate). Typové osvedčenie EC je platné vo všetkých členských štátoch Európskej únie (EU).
U
Ukazovateľ LCD (Liquid Cristal Display): konštrukčný prvok na digitálnu indikáciu hmotnosti. V ukazovateli z tekutých kryštálov sa využíva vodivosť tekutých kryštálov podmienená štruktúrou. Ukazovateľ LCD nevydáva vlastné svetlo. 
Ukazovateľ LED (Light Emitting Diode): konštrukčný prvok na digitálnu indikáciu hmotnosti. Využíva vlastnú svietivosť svietivých eventuálne luminiscencných diód. Ukazovateľ LED vydáva vlastné svetlo. 
Určenie hustoty: (predtým "špecifická váha") Hustota kvapalín sa určuje meraním vztlaku ponorného telieska. U pevných látok vyplýva hustota z pomeru hmotnosť: objem. Objem sa tak isto určuje meraním vztlaku v známej ponornej kvapaline. Určovanie hustoty pomocou váh sa vyznačuje vysokou presnosťou. 
Určenie percenta: Príklad: referenčná hmotnosť vzorky pred sušením 50 g = indikácia hmotnosti 100 %. Po vysušení indikácia váh 40 g = 80 % absolútne (sušina) alebo 20 % relatívne (vlhkost).
V
Váhy s vysokým rozlíšením: Pod týmto pojmom sa väčšinou rozumejú analytické a precízne váhy s rozlíšením viac ako 100 000 digitov. Rozlíšenie sa vypočítava z rozsahu váženia: odčítateľnosť d. Príklad: rozsah váženia 300 g, odčítateľnosť 0,001 g zodpovedá 1 mg, odčítateľnosť = 300 000 digitov. 
Váhy schopné ciachovania / neschopné ciachovania: metrologicky takmer identické. U váh schopných ciachovania sú niektoré detaily predpísané zákonom, napríklad zmeny softvéru, pridružené nápisy. 
Váhy Stand-by: sa pri nepoužívaní vypínajú len čiastočne. Preto pri opätovnom zapnutí nie je potrebná žiadna doba na zahriatie. Úspora času. 
Validácia: zdokumentované preukázanie, že proces alebo postup je vhodný plniť s vysokou istotou špecifické úlohy. 
Váženia plus - mínus: napríklad pre kontrolu kvality váh zaťažených požadovanou hmotnosťou - tarovanie nuly stlačením tlačidla TARA (potrebná / požadovaná hmotnosť sa uloží do pamäti) - váhy indikujú pri nasledujúcom vážení výhradne odchýlky od potrebnej / požadovanej hmotnosti so správnym znamienkom. 
Vážiaca bunka s ohybovou a strižnou tyčou: S týmito vážiacimi bunkami možno merať len bodovo zavádzané sily. Pri použití v plošinových váhach sa normálne používajú štyri kusy (napríklad podlahové váhy). 
Vážiaca bunka s ťažnou silou: Pre visiace zaťaženie sa používa tento typ vážiacej bunky. Vstup sily musí byť bodový. 
Vážiaca bunka Single-Point: nazývaná aj vážiaca bunka plošinových váh. Na zachytenie excentrických zaťažení možno použit jedinú vážiacu bunku až po definovanú velkosť plošiny (napríklad mostové váhy 2880-82). 
Vážiaca bunka: elektromechanický prevodník nameranej hodnoty, ktorý prevádza hmotnosťou vyvolanú silu napríklad na elektrický signál. 
Verifikácia: zdokumentované preukázanie, že určená požiadavka je splnená. 
Viacrozsahové váhy: váhy s viacerými, rôznymi rozsahmi váženia. Každý rozsah váženia začína nulou, najväčší rozsah váženia končí pri najvyššom zaťažení váh. Každý rozsah váženia má vlastnú odčítateľnosť d: 
Vyvažovacie váhy: ak je vopred presne definované množstvo substancie v priebehu procesu vystavené zmene napríklad v dôsledku vyschnutia, tak sa zostávajúca hmotnosť substancie po úprave procesom urcí vyvažovacími váhami (aj prevážením). 
Vztlak vzduchu: Každé teleso je vystavené vztlaku vzduchu (strate hmotnosti), ktorý u veľmi presných vážení nie zanedbateľný. Aby ho bolo v praxi možné neutralizovať, bola zavedená konvenčná hodnota váženia. Vztlak vzduchu sa však musí u hmotnosti telesa zohladňovať.
Z
Zemská gravitácia: gravitačné zrýchlenie; hodnota sa mení podľa zemepisnej polohy miesta nainštalovania váh. Túto zmenu možno zohľadnit pri justovaní váh. Priemerná hodnota pre Nemecko: g = 9,81 m/s. Má podstatný vplyv na presné elektronické váhy. Pretože jej sila je na každom mieste Zeme rozdielna, musia váhy justovať v závislosti od stanoviska. 
Značka CE: Značka konformity CE vyjadruje, že produkt zachováva relevantné smernice EU.

Naposledy prezerané
Top